بسمه تعالي

سازمان دارالسلام در نظر دارد نسبت به واگذاري امور خدماتي واحد هاي تغسيل ، تدفين، تنظيف و روفت و روب معابر و قطعات ، نگهداري سرويس هاي بهداشتي و نگهباني و انتظامات درب ورودي سازمان ،توسعه و نگهداري فضاي سبز به بخش خصوصي واجد شرايط اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند با در دست داشتن سوابق كاري و فيش واريزي به مبلغ 500/000 ريال به حساب شماره 0105962019008 بانك ملي كليه شعب سراسر كشور بنام سازمان دارالسلام كاشان از روز چهار شنبه 1394/11/14 لغايت روز شنبه 1394/11/24 به سازمان دارالسلام واقع در انتهاي بلوار شهدا مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. ضمنا شركت كنندگان بايستي پيشنهادات خود را طبق اسناد و مدارك تحويلي تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 1394/11/26 به سازمان دارالسلام تحويل نمايند.
*تاريخ بازگشايي پاكات و تعيين برنده مناقصه در روز چهارشنبه 94/11/28 خواهد بود.
* کليه هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد .
*  سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
*جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفکس 55239999 تماس حاصل فرمائيد.