شهید علیرضا زیارتیﻧﺎم: ﻋﻠﯽرﺿﺎ  
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: زﯾﺎرﺗﯽ  
ﻧﺎم ﭘﺪر: ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎس  
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ: 1343  
   61/5/7 :ﺷﻬﺎدت ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت: ﭘﺎﺳﮕﺎه زﯾﺪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  

ﺑﺮادراﻧﻢ! اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﺎءاﷲ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم و ﻓﻨﺎاﷲ ﺷﻮم، و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي وادي ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪم، و اﮔﺮ ﺑﻪ وادي ﻧﻮر رﻫﻨﻤﻮن ﮔﺸﺘﻢ، و ﺑﻪ دﯾﺎر ﺳﺎﻟﮑﺎن اﻟﯽاﷲ و اﻗﻠﯿﻢ ﺻﻠﺤﺎ و ﺧﻠﺼﺎ و اﺑﺮار و ﻣﺘﻘﯿﺎن راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺟﻮار رﺣﻤﺖ اﯾﺰدي ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ و ﻣﻘﺮب درﮔﺎه ﯾﺰدان ﻣﻨﺎن ﺷﺪم و ﻫﻤﺠﻮار ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺒﯿﺎ ﺷﺪم. 
اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮم و ﮐﺎﻟﺒﺪم ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﯿﻦ ﺧﺼﻢ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ، ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد، و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮم ﭼﺎك ﭼﺎك ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮم ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد،و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺻﯿﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:اﮔﺮ دﺳﺖ داﺷﺘﻢ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ را از ﮐﻔﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ آن ﺗﺮﺳﻮﻫﺎي ﺑﺰدل و ﺑﺨﯿﻞ و آن ﺳﯿﻪدﻻن ﺳﺘﻢﭘﯿﺸﻪ وآن ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان رادﯾﻮﻫﺎي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺟﻨﺒﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻬﺎدت رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ و ﻫﯿﭻ زر و زور و ﺗﺰوﯾﺮ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺠﺮت ﻧﮑﺮد.
اﮔﺮ ﺑﺮ روي ﮐﺎﻟﺒﺪم ﺳﺮ ﺑﻮد، و اﮔﺮ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را از ﺣﺪﻗﻪ ﺑﻪدرﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ، ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻮرﭼﺸﻤﺎن و ﮐﻮردﻻن ﺗﺎرﯾﮏﺑﺼﯿﺮت و آن اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدهﻫﺎي ﺣﺠﺎبﻫﺎي ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﻠﻮ دﯾﺪﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻬﺎدت ﻣﯽروﻧﺪ، ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان و ﭘﺎﺳﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎز و دﯾﺪي ﺑﯿﻨﺎ و ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻬﺎدت ﻣﯽروﻧﺪ. اﮔﺮ ﺳﺮﻧﯿﺰه ﺧﺼﻢ زﺑﻮن ﺳﯿﻨﻪام را ﻧﺸﮑﺎﻓﺘﻪﺑﻮد، ﺳﯿﻨﻪام را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ آن ﺟﻼدان ﻏﺪار و ﺧﻮنآﺷﺎم و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ و آن اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﻬﯿﻤﻪﺻﻔﺖ و ﺷﯿﻄﺎنﺻﻔﺖ و ﺑﯽﻣﺮوت ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯽ از اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ و از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰي درﯾﻎ   ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﺤﺸﻮراﻧﻪ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و دﻟﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺗﻮپﻫﺎ و ﺗﺎﻧﮏﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪاي ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎن و ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ، ﺟﻠﻮ ﺷﻤﺎ ﺳﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﻪاي از ﺧﺎكوﻃﻦ اﺳﻼﻣﯿﻤﺎن راﻏﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. 
اﮔﺮ ﻟﺐ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻢ ﺑﻮد و ﺗﺮﮐﺶ ﺗﻮپ و ﺧﻤﭙﺎره و ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎي آﺗﺸﯿﻦ ﺗﯿﺮﺑﺎرﻫﺎي ﺧﺼﻢ، ﻟﺐﻫﺎﯾﻢ را ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﻧﮑﺮدهﺑﻮد، آن را ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻨﺪان و ﺷﺎدان و ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺮور و ﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻔﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻬﺎدت و دﯾﺪار اﷲ ﻣﯽروﯾﻢ. اﮔﺮ ﺳﺮم را ﮐﯿﻦ و ﺑﻐﺾ دﺷﻤﻦ ﻧﺒﺮدهﺑﻮد، و اﮔﺮ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ را ﻧﺴﻮزاﻧﺪهﺑﻮد، ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ را ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎناﻓﮑﺎرواﺣﻮال ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ وﻗﺎر و ﻣﺘﯿﻦ و اﺳﺘﻮار، و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺳﻮده-  ﺧﺎﻃﺮو ﺑﺎﺻﻔﺎ و ﻃﺮاوت ﺑﻪ دﯾﺎر ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻓﯽﺳﺒﯿﻞاﷲ و اﺑﺮار ﻣﯽروم.  اﮔﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮم ﺑﻮد، ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ ﻧﺸﺪهﺑﻮد، ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دوﯾﺪن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪار ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻘﺼﺪ روان ﺑﻮدم. اﮔﺮ ﮔﻮش داﺷﺘﻢ، ﮔﻮشﻫﺎﯾﻢ را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاي ﺣﺴﯿﻦ زﻣﺎﻧﻢ و ﻓﺮﯾﺎد "ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻨﺼﺮﻧﯽ" را ﺷﻨﯿﺪم و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺮاي ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن زﯾﺮﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺘم ﺪﯾﺪﮔﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ.اﮔﺮ دﻫﺎﻧﻢ زﯾﺮ ﻣﺸﺖﻫﺎي ﺟﺒﺎران و ﺑﺎزﯾﭽﻪﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروي و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺎ در زﯾﺮ زﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎﻧﮏﻫﺎي دﺷﻤﻦ ﺧﺮد ﻧﺸﺪهﺑﻮد، ﺻﻮرﺗﻢ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﯾﺪ، ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻓﺮﯾﺎد اﷲ اﮐﺒﺮ از دﻫﺎﻧﻢ ﻣﯽآﯾﺪ وﻫﻨﻮز ﮐﻠﻤﻪ ﻃﯿﺒﻪ "ﻗﻮﻟﻮا ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﺗﻔﻠﺤﻮا" ورد زﺑﺎﻧﻢ ﻫﺴﺖ.و ﻓﺮﯾﺎد " ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار" و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ و ﺷﻮروي ﻏﺎﺻﺐ و ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ و " ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻃﺎﻏﯽ و ﻃﻐﯿﺎن" ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﻮج ﺧﻮاﻫﺪزد،و ﻫﻤﺎره ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.اﮔﺮ دﻧﺪانﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻮﮐﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروي و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺮد ﻧﺸﺪهﺑﻮد، دﻧﺪانﻫﺎﯾﻢ را ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎرﮔﺮان ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزي ﺳﻼحﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد، ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان از اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺎﺳﺪاري ﺧﻮاﻫﯿﻢﮐﺮد، و ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ و ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮزﻫﺎي اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﯿﻢﺑﻮد. و اﮔﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و ﻟﺐ و دﻧﺪان و ﻣﻮ و دﻫﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮم ﭘﺎرهﭘﺎره ﺑﻮد و اﮔﺮ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﻮد، ﻧﺸﺎن ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﺛﺎر ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ و ﺷﯿﻄﺎﻧﭽﻪﻫﺎﯾﺶ را، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺑﺮﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺮق و ﻏﺮب وﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻮمآن را. 
و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮ  ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺒﻮد، ﺷﮑﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎي آورﯾﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ، و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮمﺑﻮددرداراﻟﺸﻬﺪاء (داراﻟﺴﻼم) ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮﻧﯿﻨﻢ، آﯾﺖ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﻢ.ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ دارﻧﺪ، اﮔﺮ ﺣﻘﺸﺎن، ﻣﺎدي اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺣﻖﻫﺎي دﯾﮕﺮي دارﻧﺪ، انﺷﺎءاﷲ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﮑﺮي و ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ، ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را دارم، و از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ و دﺑﯿﺮان و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدهام زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ، ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را دارم و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻌﻨﻮي در راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽروﻧﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪاي ﮐﻪ دارﻧﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ازﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪﺑﺮﻣﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ، و اﺟﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ. 
و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪاري ﺧﻮﯾﺶ از ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯿﻢ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪاري ﺧﻮﯾﺶ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﺑﺎﺷﻢ ﻣﻘﺪاري از ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻬﯿﺪان و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ادا ﮐﺮدهﺑﺎﺷﻢ، وﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪﺑﺎ ﺷﻬﺎدﺗﻢ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و در اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺠﺎدﮐﺮدهﺑﺎﺷﻢ.از ﮐﻠﯿﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن وﻫﻢدرﺳﺎن و از ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ وﻋﻤﻮم اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدم، ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ، انﺷﺎءاﷲ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و انﺷﺎءاﷲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪآن اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪاي ﮐﻪدارﻧﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻣﻦ ﺑﻮد، ﭘﯿﺎﻣﯽ ازﻋﻤﻖ وﺟﻮد، ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﺗﻪ ﻗﻠﺐ، ﭘﯿﺎم ﺗﻤﺎم ﺷﻬﯿﺪان، ﭘﯿﺎم ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻫﺪان.  اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽروﯾﻢ و از ﻣﺮزﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻫﻤﺎن ﻣﺮزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﭘﺎﺳﺪاري ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ و ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺮزﻫﺎي اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻔﮑﺮات اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺮق و اﻟﺘﻘﺎط دوري ﮐﻨﯿﺪ. 
ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن اﺷﺠﻊ و اﻋﻠﻢ ﺑﺮاي اﯾﻦ راه ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻓﺮادي ﺑﺎﺷﯿﺪ داراي ﺻﻔﺎت ﻋﺒﺎداﻟﺮﺣﻤﻦ،
ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻘﯿﺎن وﻣﻮﻣﻨﺎن و....