بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خداي بزرگ به نام خدایی که به ما صبر و پایداري را آموخت به نام خدایی که در قرآن این آیه را می فرماید:
"والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات تواصوا بالحق و تواصوابالصبر"
در این آیه خدا می فرماید: انسان همیشه در زیان است به جز کسانی که ایمان آوردند و صبر و استقامت را پیشه کردند.
امیدوارم که همه شما سالم باشید و همیشه سرفراز و خوشبخت و از درگاه خداي بزرگ براي شما آرزوي سلامت می کنم و سخنی چند با خانواده محترم و گرامیم پدر و مادر بزرگوارم از خداوند تبارك و تعالی شادي و سلامت آن سرور ارجمند را خواهانم پدرم من از رنجی که در راه سعادت و خوشی من کشیدید سپاسگزارم و نوازش هاي آن پدر گرامی را هیچگاه فراموش نخواهم کرد. پدر عزیزم می دانم که مرگ فرزند براي پدر بسیار دردناك است اما بدان که شهادت و سعادت یک رستگاري بزرگ است و بلکه همواره شاد و سربلند باش که توانسته اي فرزندي شایسته تحویل جامعه اسلامی دینی هدیه اي در راه خدا تقدیم نمایی و از امتحان الهی با موفقیت بیرون آیی.
سخنی چند با مادر مهربانم:
عزیزم مادرم آیا شنیدستی که اندر کربلا ظالم چها میکرد نه رحمی نه خداوندي و نه وجدانی، نه ایمانی نه مردي و نه مردانگی چیزي، مادر مبادا کفران کنی لطف خدائی را، مبادا کم کنی از شکرهاي خود مادر، نمی خواهی تو مادر به جاي مرگ در بستر که فرزندت شهید در راه حق گردد شهید راه انسان ها شهید راه پاکی ها شود.
خداحافظ