بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خداوند در هم کوبنده ظلم وستم و به نام پروردگار فروریزنده کاخ هاي ظالمان و متجاوزان و به نام روح خدا فرزند فاطمه حامی دین و مذهب، خمینی بزرگ که همیشه شعار قرآن این است که می فرماید : 
و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً
 به آنان که در راه خدا مبارزه می کنند مرده نگویید بلکه آنان زنده هستند.
و چند کلمه با پدر و مادر و برادران می گویم که توجه کنید که آنچه در راه خدا و صراط مستقیم باشد پیروز است و هرچه رنج و زحمت در این راه بر کسی وارد بیاید چون براي خداست باید تحمل کرده و سلام گرم مرا از دل جبهه حق علیه باطل که بر می خیزد بپذیرید و ما از آن خدا هستیم و وجود ما در اختیار اوست و هرچه خودش بخواهد همان طور می شود نباید ناراحت شد مبادا موقعی ناراحت شوید چرا که در راه الله شهید شدن ناراحتی ندارد مادر جان تو خود می دانی که زینب در زندگی زحمت زیاد کشید اما چون هدف براي خدا بود تحمل کرد شما هم باید همین طور باشید مزدوران می خواهند به این دین اسلام و آب و خاك خیانت کنند و ما باید مقابل آن ها بایستیم و مقاومت کنیم و ان شاءالله پیروزي حق نزدیک است به امید پیروزي هرچه زودتر.                      خداحافظ اصغر عبد الباقی