قبل از مراجعه :
۱. تماس از منزل ، مراکز درمانی ، بیمارستان و پلیس 110 با واحد اطلاعات وارائه آدرس ، نام و نشان متوفی.
۲. تهیه گواهی فوت  از پزشک عمومی یا از پزشکی قانونی در فوت های مشکوک و تصادفات.

مدارک مورد نیاز :

۱. شناسنامه.
۲. کارت ملی.
۳. گواهی فوت.

 مراحل اداری تدفین :

۱. مراجعه وابستگان متوفی به سازمان( واحد پذیرش) 
۲. ارائه گواهی فوت و گواهی دفن یا گواهی پزشکی قانونی، شناسنامه متوفی و کارت ملی آن  
۳. انجام خدمات اداری متوفی ، صدور فیش بانکی مربوط به هزینه و هماهنگی مراحل جهت تشییع و تدفین
4. صدور برگه تغسیل و مراجعه اطرافیان جهت تغسیل متوفی
5. اعزام آمبولانس جهت مراسم تشییع 
تذكر:تدفين متوفي عصر روز پنجشنبه در دارالسلام ممنوع مي باشد.