_
امروز : شنبه 13 / آذر / 1400
منو اصلی
Skip Navigation Links


شهدا  
Skip Navigation Links.

خاطره ها و دل نوشته ها  
Skip Navigation Links.

مناقصات  
Skip Navigation Links.

 
رسول گرامی اسلام(ص)
رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است ومیانه اش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم

امام صادق(ع)
آنگاه که روزه میگیری بایدچشم وگوش ومو وپوست توهم روزه باشد.یعنی از گناهان پرهیزکند

حضرت علی علیه السلام
دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی

امام کاظم علیه السلام
همانا صبورترین شما در برابر بلاها ، زاهدترین شماست

رسول گرامی اسلام(ص)
تعجب دارم از کسانی که نسبت به خورد و خوراک خود اهمیت میدهند تا مریض نشوند ولیکن اهمیتی نسبت به گناهان نمیدهند و باکی از آتش سوزان جهنم ندارند. 

 ﻣﺘﻦ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ رزﻣﻨﺪه دﻟﯿﺮ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻓﺮوزان ﻓﺮ

حمید رضا فروزان فرﻧﺎم: ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ  
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: ﻓﺮوزانﻓﺮ  
ﻧﺎم ﭘﺪر: اﺻﻐﺮ  
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ: 1345  
   67/3/4 :ﺷﻬﺎدت ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت: ﺷﻠﻤﭽﻪ  
ش ش: 611  
  
وﻻﺗﺤﺴﺒﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﷲ اﻣﻮاﺗًﺎ ﺑﻞ اﺣﯿﺎء ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ   
ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪهاﻧﺪ و در ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن روزي ﻣﯽ خورند. 

ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪاي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ادا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ. ﻧﻮﺷﺘﻪ  ﻮد را آﻏﺎزﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪاو ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪآراﻣﺶ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.   
آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از آن اوﺳﺖ. ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در دﺳﺖ اوﺳﺖ و اوﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻣﯿﺮاﻧﺪ و ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم او، ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮهﮔﺸﺎي ﻫﺮ ﭼﯿﺰي و ﺣﻼل ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ دﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮش ﻟﺤﻈﻪ اي اﺳﺖ، ﻟﺤﻈﻪ دﯾﺪارﻣﻌﺸﻮق و ﭼﻪ ﺧﻮش ﻟﺤﻈﻪ اي اﺳﺖ، ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮواز ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ در اوج ﻣﻠﮑﻮت وﭼﻪ ﮔﻮاراﺳﺖ ﺷﻬﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻬﺎدت ﻧﻮﺷﯿﺪن،ﭼﻪ ﺧﻮش ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺴﺖ، ﻟﺤﻈﻪآزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و ﭼﻮن ﮔﻞ ﺷﮑﻔﺘﻦ وﭼﻪ خوش ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺴﺖ، ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎره ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي اﺳﺎرت ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺷﻬﺎدت و از ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺎر رﺳﺘﻦ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وار در ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻋﺸﻖ به ﺧﺪا ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ و ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﺪا ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ.   
ﺑﺎراﻟﻬﺎ، ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮرا ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻨﺪه اي ﺧﻠﻖ ﮐﺮدي، ﺑﻨﺪه اي ﮐﻪ ﺧﻮن ﯾﺎران ﺣﺴﯿﻦ در رگ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ، ﻣﺮا زﻨﺪه اي آﻓﺮﯾﺪي ﮐﻪ ﯾﺎد آﺗﺶ ﻋﺬاﺑﺖ او را رﻧﺞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﺎد ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻨﺖ او را ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮﻣﯽ اﻧﺪازد.   
ﺧﺪاوﻧﺪا ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در راه ﺗﻮ ﻗﺪم ﺑﺮدارم.  ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺣﺮﮐﺘﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ. ﻣﻌﺒﻮدا ﻣﺮﮔﻢ را شهادت در راه ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪه. ﺧﺪاﯾﺎ، اي ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺷﻨﺎ، اي ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺸﻖ واﻣﯿﺪ، ﯾﺎورﻣﺎن ﺑﺎش. ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ تنگ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه ام و ﭘﺮواز در ﻫﻮاي آزادي و ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮ را آرزو دارم، ﭘﻨﺎﻫﻢ ﺑﺎش ﺧﺪاﯾﺎ، ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺻﺎدﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎ در ﭘﺲﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎي ﻋﺸﻖ ﺳﺮﮔﺮدان و ﺣﯿﺮان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ، راه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﺎش، ﺧﺪاﯾﺎ آﺗﺸﯽ را ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻧﻤﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻨﮏ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮدﻣﺎن را در ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ، ﯾﺎورﻣﺎن ﺑﺎش، ﺧﺪاﯾﺎ، ﻋﺸﻖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ را ﻧﺜﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺰ رﺿﺎي ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺟﻮﺋﯿﻢ، ﺟﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻒ ﻧﻬﺎده اﯾﻢ ره ﺗﻮﺷﻪ دارﯾﻢ و ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮔﻮاﻫﻤﺎن ﺑﺎش. 
ﺧﺪاﯾﺎ، ﻧﻪ در ﯾﮏ ﮐﻼم، ﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺪا، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ، ﭘﺬﯾﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎش. ﭘﺮوردﮔﺎرا، ﻣﻌﺒﻮدا، ﻣﻘﺼﻮدا ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﮔﺎن گنهکار درﮔﺎه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻣﺎ ﺧﺎﮐﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺮه ﻓﺎﻧﯽ ﺗﻮاﯾﻢ. ﺑﻪ ﺟﻼل و ﺑﺰرﮔﯽ ات از ﮐﺮده ﻫﺎي ﻣﺎ درﮔﺬر وﺑﺎدﯾﺪه ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻋﺬاب و ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را ﻧﺪارﯾﻢ.   
ﺧﺪاوﻧﺪا اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت و ﺣﺮﮐﺎت را از ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻤﺎن و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﷲ را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.   
ﭘﺮوردﮔﺎرا رﺳﺘﮕﺎرم ﮐﻦ، ﻫﺪاﯾﺘﻢ ﮐﻦ ﺑﻪ راه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻪ راه ﮔﻤﺮاﻫﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪآﺗﺶدزوخ در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺎﺳﺖ.  
ﭘﺮوردﮔﺎرا، اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺣﻘﯿﺮ را ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﻪ ﺧﻮد واﻧﮕﺬار. ﭘﺮوردﮔﺎرا، ﺑﺎراﻟﻬﯽ، ﻣﻌﺸﻮﻗﺎ وﻣﻌﺒﻮدا ﺷﻬﺎدت را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻟﻄﺎف ﺧﺪاوﻧﺪي اﺳﺖ اﮔﺮﻗﺎﺑﻞ آن ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﮔﺮدان.    
ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪدر راﻫﺖ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارم، ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻮه. اي ﻣﺮدم ﺧﺴﺘﻪ از ﺳﺘﻢ و اي ﭘﻮﻧﯿﺪﮔﺎن راه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ، اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ راه او را، و ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺧﻮد اداﻣﻪدﻫﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻻاﻟﻪاﻻاﷲ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺎﻏﻮﺗﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ را در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺟﺎي دﻫﺪ. ﭘﯿﺮو ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪان ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮهاي از ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮔﺮدد، ﺧﻮن آن ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل و اﻧﺪي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻓﺮان زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده واز ﺧﻮد اﯾﺜﺎر و ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺪاي رﻫﺒﺮ ﺧﻮد را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاي رﻫﺒﺮ ﺧﻮد را ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﻣﺎم را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارﯾﺪ. اﯾﻦ ﭘﯿﺮ ﺟﻤﺎران ، اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﺗﺎﺑﺎن در آﺳﻤﺎن ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ او و ﺑﺎ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﺗﻨﻬﺎ را ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻓﺮاﮔﯿﺮد. او را دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎﯾﺶ ﻧﮕﺬارﯾﺪ و ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﻬﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ. در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺮﺑﻼ را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺒﺮ آﻗﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم رﻓﺘﻪ ﯾﺎدي از ﻣﺎ ﻧﯿﺰﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺎ ازآﻗﺎ ﻃﻠﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺳﺮﺑﺎز ارﺗﺶ اﺳﻼم ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رﯾﺰد ﺳﺮاو رادر آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮد.   
ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم:   
اي ﭘﺪر و اي ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم، ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﯾﺪ و ﻣﺮا ﻫﺮ ﺷﺐ و ﻫﺮ روز ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﻮازش ﮐﺮدهاﯾﺪ و دﺷﻮاري ﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ آﺳﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﯾﺪ و ﻣﺮا ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ دادهاﯾﺪ و آن ﺣﻘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ رﻧﺞﻫﺎ و زﺣﻤﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﻢ، ﻧﺪادهام. اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ در ﺳﺮاي آﺧﺮت ﺟﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ادا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ. ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺪاي رﻫﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ رﻓﺘﻢ، رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮادرم را ﺑﺮدارم، رﻓﺘﻢ ﺑﺮاي ﺧﺪا، ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﭘﺮﭼﻢ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ، اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻋﻤﻠﻢ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ. در ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﺘﺎن دﻋﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺟﺰء رﻫﺮوان راه او ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺷﻬﺪا ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد. ﺑﺮاﯾﻢ از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﮐﻨﯿﺪ.

 
کلام رهبری

لینک ها

جستجوی اموات
شهرداري كاشان


تازه ترین مطالب
Skip Navigation Links.

پر بیننده ترین مطالب
Skip Navigation Links.

 
امام علي (ع)
پاكدامني و شرافت هميشه بر ثروت دنيا مقدم است.

امام حسين(ع)
هركه كم تر فكر مي كند بيشتر حرف مي زند.

پيامبر اكرم(ص)
پير دردوست داشتن دو چيز جوان است:زندگي دراز و فراواني مال 
 آمار

سایت رسمی سازمان دارالسلام کاشان


تلفن : 55237777 -  فکس :55239999

info@darossalamkashan.ir


Designed & Powered by RayanMand

کاربر گرامی؛ برای ورود به سایت ابتدا ثبت نام کنید.