_
امروز : شنبه 13 / آذر / 1400
منو اصلی
Skip Navigation Links


شهدا  
Skip Navigation Links.

خاطره ها و دل نوشته ها  
Skip Navigation Links.

مناقصات  
Skip Navigation Links.

 
رسول گرامی اسلام(ص)
رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است ومیانه اش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم

امام صادق(ع)
آنگاه که روزه میگیری بایدچشم وگوش ومو وپوست توهم روزه باشد.یعنی از گناهان پرهیزکند

حضرت علی علیه السلام
دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی

امام کاظم علیه السلام
همانا صبورترین شما در برابر بلاها ، زاهدترین شماست

رسول گرامی اسلام(ص)
تعجب دارم از کسانی که نسبت به خورد و خوراک خود اهمیت میدهند تا مریض نشوند ولیکن اهمیتی نسبت به گناهان نمیدهند و باکی از آتش سوزان جهنم ندارند. 

 ﻣﺘﻦ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ رزﻣﻨﺪه دﻟﯿﺮ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زﯾﺎرﺗﯽ

شهید علیرضا زیارتیﻧﺎم: ﻋﻠﯽرﺿﺎ  
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: زﯾﺎرﺗﯽ  
ﻧﺎم ﭘﺪر: ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎس  
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ: 1343  
   61/5/7 :ﺷﻬﺎدت ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت: ﭘﺎﺳﮕﺎه زﯾﺪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  

ﺑﺮادراﻧﻢ! اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﺎءاﷲ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم و ﻓﻨﺎاﷲ ﺷﻮم، و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي وادي ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪم، و اﮔﺮ ﺑﻪ وادي ﻧﻮر رﻫﻨﻤﻮن ﮔﺸﺘﻢ، و ﺑﻪ دﯾﺎر ﺳﺎﻟﮑﺎن اﻟﯽاﷲ و اﻗﻠﯿﻢ ﺻﻠﺤﺎ و ﺧﻠﺼﺎ و اﺑﺮار و ﻣﺘﻘﯿﺎن راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺟﻮار رﺣﻤﺖ اﯾﺰدي ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ و ﻣﻘﺮب درﮔﺎه ﯾﺰدان ﻣﻨﺎن ﺷﺪم و ﻫﻤﺠﻮار ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺒﯿﺎ ﺷﺪم. 
اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮم و ﮐﺎﻟﺒﺪم ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﯿﻦ ﺧﺼﻢ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ، ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد، و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮم ﭼﺎك ﭼﺎك ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮم ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد،و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺻﯿﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:اﮔﺮ دﺳﺖ داﺷﺘﻢ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ را از ﮐﻔﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ آن ﺗﺮﺳﻮﻫﺎي ﺑﺰدل و ﺑﺨﯿﻞ و آن ﺳﯿﻪدﻻن ﺳﺘﻢﭘﯿﺸﻪ وآن ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان رادﯾﻮﻫﺎي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺟﻨﺒﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻬﺎدت رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ و ﻫﯿﭻ زر و زور و ﺗﺰوﯾﺮ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺠﺮت ﻧﮑﺮد.
اﮔﺮ ﺑﺮ روي ﮐﺎﻟﺒﺪم ﺳﺮ ﺑﻮد، و اﮔﺮ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را از ﺣﺪﻗﻪ ﺑﻪدرﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ، ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻮرﭼﺸﻤﺎن و ﮐﻮردﻻن ﺗﺎرﯾﮏﺑﺼﯿﺮت و آن اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدهﻫﺎي ﺣﺠﺎبﻫﺎي ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﻠﻮ دﯾﺪﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻬﺎدت ﻣﯽروﻧﺪ، ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان و ﭘﺎﺳﺪاران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎز و دﯾﺪي ﺑﯿﻨﺎ و ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻬﺎدت ﻣﯽروﻧﺪ. اﮔﺮ ﺳﺮﻧﯿﺰه ﺧﺼﻢ زﺑﻮن ﺳﯿﻨﻪام را ﻧﺸﮑﺎﻓﺘﻪﺑﻮد، ﺳﯿﻨﻪام را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ آن ﺟﻼدان ﻏﺪار و ﺧﻮنآﺷﺎم و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ و آن اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﻬﯿﻤﻪﺻﻔﺖ و ﺷﯿﻄﺎنﺻﻔﺖ و ﺑﯽﻣﺮوت ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯽ از اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ و از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰي درﯾﻎ   ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﺤﺸﻮراﻧﻪ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و دﻟﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺗﻮپﻫﺎ و ﺗﺎﻧﮏﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪاي ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎن و ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ، ﺟﻠﻮ ﺷﻤﺎ ﺳﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﻪاي از ﺧﺎكوﻃﻦ اﺳﻼﻣﯿﻤﺎن راﻏﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. 
اﮔﺮ ﻟﺐ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻢ ﺑﻮد و ﺗﺮﮐﺶ ﺗﻮپ و ﺧﻤﭙﺎره و ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎي آﺗﺸﯿﻦ ﺗﯿﺮﺑﺎرﻫﺎي ﺧﺼﻢ، ﻟﺐﻫﺎﯾﻢ را ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﻧﮑﺮدهﺑﻮد، آن را ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻨﺪان و ﺷﺎدان و ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺮور و ﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻔﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻬﺎدت و دﯾﺪار اﷲ ﻣﯽروﯾﻢ. اﮔﺮ ﺳﺮم را ﮐﯿﻦ و ﺑﻐﺾ دﺷﻤﻦ ﻧﺒﺮدهﺑﻮد، و اﮔﺮ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ را ﻧﺴﻮزاﻧﺪهﺑﻮد، ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ را ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎناﻓﮑﺎرواﺣﻮال ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ وﻗﺎر و ﻣﺘﯿﻦ و اﺳﺘﻮار، و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺳﻮده-  ﺧﺎﻃﺮو ﺑﺎﺻﻔﺎ و ﻃﺮاوت ﺑﻪ دﯾﺎر ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻓﯽﺳﺒﯿﻞاﷲ و اﺑﺮار ﻣﯽروم.  اﮔﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮم ﺑﻮد، ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ ﻧﺸﺪهﺑﻮد، ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دوﯾﺪن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪار ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻘﺼﺪ روان ﺑﻮدم. اﮔﺮ ﮔﻮش داﺷﺘﻢ، ﮔﻮشﻫﺎﯾﻢ را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاي ﺣﺴﯿﻦ زﻣﺎﻧﻢ و ﻓﺮﯾﺎد "ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻨﺼﺮﻧﯽ" را ﺷﻨﯿﺪم و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺮاي ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن زﯾﺮﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺘم ﺪﯾﺪﮔﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ.اﮔﺮ دﻫﺎﻧﻢ زﯾﺮ ﻣﺸﺖﻫﺎي ﺟﺒﺎران و ﺑﺎزﯾﭽﻪﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروي و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺎ در زﯾﺮ زﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎﻧﮏﻫﺎي دﺷﻤﻦ ﺧﺮد ﻧﺸﺪهﺑﻮد، ﺻﻮرﺗﻢ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﯾﺪ، ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻓﺮﯾﺎد اﷲ اﮐﺒﺮ از دﻫﺎﻧﻢ ﻣﯽآﯾﺪ وﻫﻨﻮز ﮐﻠﻤﻪ ﻃﯿﺒﻪ "ﻗﻮﻟﻮا ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﺗﻔﻠﺤﻮا" ورد زﺑﺎﻧﻢ ﻫﺴﺖ.و ﻓﺮﯾﺎد " ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار" و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ و ﺷﻮروي ﻏﺎﺻﺐ و ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ و " ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻃﺎﻏﯽ و ﻃﻐﯿﺎن" ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﻮج ﺧﻮاﻫﺪزد،و ﻫﻤﺎره ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.اﮔﺮ دﻧﺪانﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻮﮐﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروي و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺮد ﻧﺸﺪهﺑﻮد، دﻧﺪانﻫﺎﯾﻢ را ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎرﮔﺮان ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزي ﺳﻼحﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد، ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان از اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺎﺳﺪاري ﺧﻮاﻫﯿﻢﮐﺮد، و ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ و ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮزﻫﺎي اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﯿﻢﺑﻮد. و اﮔﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و ﻟﺐ و دﻧﺪان و ﻣﻮ و دﻫﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮم ﭘﺎرهﭘﺎره ﺑﻮد و اﮔﺮ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﻮد، ﻧﺸﺎن ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﺛﺎر ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ و ﺷﯿﻄﺎﻧﭽﻪﻫﺎﯾﺶ را، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺑﺮﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺮق و ﻏﺮب وﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻮمآن را. 
و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮ  ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺒﻮد، ﺷﮑﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎي آورﯾﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ، و اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮمﺑﻮددرداراﻟﺸﻬﺪاء (داراﻟﺴﻼم) ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮﻧﯿﻨﻢ، آﯾﺖ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﻢ.ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ دارﻧﺪ، اﮔﺮ ﺣﻘﺸﺎن، ﻣﺎدي اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺣﻖﻫﺎي دﯾﮕﺮي دارﻧﺪ، انﺷﺎءاﷲ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﮑﺮي و ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ، ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را دارم، و از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ و دﺑﯿﺮان و ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدهام زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ، ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را دارم و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻌﻨﻮي در راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽروﻧﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪاي ﮐﻪ دارﻧﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ازﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪﺑﺮﻣﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ، و اﺟﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ. 
و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪاري ﺧﻮﯾﺶ از ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯿﻢ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪاري ﺧﻮﯾﺶ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﺑﺎﺷﻢ ﻣﻘﺪاري از ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻬﯿﺪان و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ادا ﮐﺮدهﺑﺎﺷﻢ، وﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪﺑﺎ ﺷﻬﺎدﺗﻢ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و در اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺠﺎدﮐﺮدهﺑﺎﺷﻢ.از ﮐﻠﯿﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن وﻫﻢدرﺳﺎن و از ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ وﻋﻤﻮم اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدم، ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ، انﺷﺎءاﷲ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و انﺷﺎءاﷲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪآن اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪاي ﮐﻪدارﻧﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻣﻦ ﺑﻮد، ﭘﯿﺎﻣﯽ ازﻋﻤﻖ وﺟﻮد، ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﺗﻪ ﻗﻠﺐ، ﭘﯿﺎم ﺗﻤﺎم ﺷﻬﯿﺪان، ﭘﯿﺎم ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻫﺪان.  اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽروﯾﻢ و از ﻣﺮزﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻫﻤﺎن ﻣﺮزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﭘﺎﺳﺪاري ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ و ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺮزﻫﺎي اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻔﮑﺮات اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ازﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺮق و اﻟﺘﻘﺎط دوري ﮐﻨﯿﺪ. 
ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن اﺷﺠﻊ و اﻋﻠﻢ ﺑﺮاي اﯾﻦ راه ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻓﺮادي ﺑﺎﺷﯿﺪ داراي ﺻﻔﺎت ﻋﺒﺎداﻟﺮﺣﻤﻦ،
ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻘﯿﺎن وﻣﻮﻣﻨﺎن و....

 
کلام رهبری

لینک ها

جستجوی اموات
شهرداري كاشان


تازه ترین مطالب
Skip Navigation Links.

پر بیننده ترین مطالب
Skip Navigation Links.

 
امام علي (ع)
پاكدامني و شرافت هميشه بر ثروت دنيا مقدم است.

امام حسين(ع)
هركه كم تر فكر مي كند بيشتر حرف مي زند.

پيامبر اكرم(ص)
پير دردوست داشتن دو چيز جوان است:زندگي دراز و فراواني مال 
 آمار

سایت رسمی سازمان دارالسلام کاشان


تلفن : 55237777 -  فکس :55239999

info@darossalamkashan.ir


Designed & Powered by RayanMand

کاربر گرامی؛ برای ورود به سایت ابتدا ثبت نام کنید.